I Sanningens Ljus – Gralsbudskapet

Vad är Gralsbudskapet? Med tanke på den i vår tid inte så vanliga titeln brukar frågan ställas då och då.

Gralsbudskapet ”I sanningens ljus” är en sammanställning i tre bokband om sammanlagt 168 föredrag som behandlar vårt livs grundläggande frågor. Föredragen hölls under 1920- och 1930-talet och erbjuder en förklaringsmodell av världen – en bild av skapelsen baserad på naturliga lagbundenheter. Samtidigt innehåller den även värdefulla råd för livet. Genom den kunskap som förmedlas i Gralsbudskapet ska läsaren föras närmare livet, ledas tillbaka till Gud.

Gralsbudskapet riktar sig här direkt till den enskilde, utan hänsyn till hans eller hennes konfessionella tillhörighet. Det tar upp den enskilda människans speciella erfarenheter, hennes styrkor och även hennes svagheter. Därigenom har läsaren möjlighet att upptäcka det som sägs även i sitt eget liv och därigenom upptäcka dess sanning. På så sätt kan andliga, känsloburna upplevelser tillsammans med förnuftsmässigt förtrogna, sakligt logiska slutledningar förenas till en omfattande helhetsbild av världen där det inte finns någon skillnad mellan det synliga jordelivet och det stora livet ”bortom de fem sinnena” – och inte heller någon skillnad mellan vetenskaplig och religiös strävan efter insikt.

Gralsbudskapets föredrag, vilka avslöjar författarens outtömliga kunskap, ger ofta med bara några få ord avgörande ledtrådar för att besvara viktiga livs frågor. De vill, vilket framgår av inledningen, vara ”lykta och stav” för alla sanningssökare.

Samtidigt är det en mycket enkel väg som Gralsbudskapet visar på. Den leder långt bort från all mystik eller esoterisk avskildhet, men ställer samtidigt betydande krav på alla människor som vill följa den. Till exempel bör man inte bara utveckla beredskapen till ett självständigt, sakligt och fördomsfritt tänkande, utan framför allt en ”stark vilja till det goda”, vilken även omfattar ansträngningen att ge ”renhet åt sina tankar”.

Själva arbetet, som ska leda människan till andlig mognad och göra henne till en stark och fri personlighet, måste var och en göra själv. Att klamra sig fast vid vetenskaplig eller konfessionell dogmatism och traditionell eller blind tro står i motsats till all den strävan efter sann mänsklighet som Gralsbudskapet vill främja.

Läsarens tro ska snarare bli till övertygelse. Gralsbudskapet kan erbjuda denna möjlighet, eftersom förklaringarna utmärker sig genom en genomgripande samstämmighet. De utvecklas på basis av de så kallade ”skapelsens urlagar”, vars verkan alla människor utan vidare kan uppleva och leva sig in i.

Eftersom upplevelse och insikt ständigt befruktar varandra och leder vidare, samtidigt som man aldrig stöter på störande motsägelser i Gralsbudskapet, läser man heller aldrig ut verkets tre band …

 

Verket ”I sanningens ljus – GRALSBUDSKAPET” har översatts till följande språk:

Arabiska, kinesiska, tyska, engelska, estniska, finska, franska, italienska, isländska, holländska, persiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, spanska, tjeckiska, ungerska.